Slide

Wspieramy transformację polskiej gospodarki w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu i promujemy rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.

Slide

Popularyzujemy rozwój nowych technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz inicjujemy procesy restrukturyzacji branż przemysłowych.

Slide

Wspieramy efektywne metody zarządzania w celu zmniejszenia uciążliwości i procesów produkcyjnych dla środowiska.

Slide

Integrujemy polityki ekorozwoju z sektorowymi, w tym z polityką przemysłową.

previous arrow
next arrow

Wydarzenia

Seminarium upowszechniające „Green Leader”
Seminarium upowszechniające „Green Leader”
Slide
19.08.2022
BADANIE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI „ZIELONYCH”
KOMPETENCJI

Zachęcamy przedstawicieli micro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym problematyki „zielonych” kompetencji.

Zależy nam na Waszych odpowiedziach, dzięki nim nasza praca badawcza pozwoli na lepsze zrozumienie tematu zrównoważonego rozwoju w polskich MMŚP.

https://forms.gle/Rxg2A8vRuwyMgag67

Slide
27.02.2023
Publikacja pt. „Wykorzystaj szansę - Zmień klimat w biznesie” w dzienniku „Temi”

Publikacja pt. „Wykorzystaj szansę - Zmień klimat w biznesie”, którą opracowaliśmy w 2022 r. wraz z Platformą Przemysłu Przyszłości dociera do coraz szerszych kręgów odbiorców, nie tylko tych z branż przemysłowych, ale i społecznych. Tym razem informację o wydawnictwie zamieścił lokalny małopolski dziennik „Temi”, obejmujący swym zasięgiem dawne województwo tarnowskie. Media regionalne i lokalne mogą okazać się skuteczną drogą dotarcia z wiedzą o zrównoważonym rozwoju do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.

Slide
30.04.2022
PROJEKT WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
W EDUKACJI DOROSŁYCH

Nasz partner z Krakowa Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji wraz z międzynarodowym Konsorcjum realizuje ciekawy projekt w obszarze edukacji osób dorosłych dotyczący kompetencji.

Zachęcamy do śledzenia efektów!

https://www.feri.org.pl/aktualne-projekty/edukator-filarem-wlaczenie-spolecznego-w-edukacji-doroslych/

Slide
26-27.04.2022
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practise

Akademia WSB była gospodarzem VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”, zorganizowanej w ramach projektu „Perfect – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB”. Projekt jest jednym z kluczowych programów Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowanych dla rozwoju dorobku naukowego polskich uczonych oraz promocji polskiej nauki w skali międzynarodowej.

Cyfryzacja, sztuczna inteligencja, Big Data, robotyzacja i automatyzacja to wiodące tematy pierwszego dnia Konferencji, w której wzięło udział ponad 400 uczestników (w formule on line), w tym światowej sławy naukowcy i przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich, partnerzy wydarzenia oraz reprezentanci środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kultury i edukacji. Między innymi zaprezentowano efekty projektu Akademii WSB i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Klubu Innowatora - platformy edukacyjno- treningowej do wymiany wiedzy, doświadczenia i know-how na bazie success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie innowacji. Klub Innowatora łączy realną współpracę nauki z biznesem w pozyskiwaniu talentów do kadr dla firm innowacyjnych.

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się spotkania z keynote speakerami i 3 ciekawe sesje tematyczne z udziałem praktyków i naukowców:

Competencies for the Future,
Digitalization and Artificial Intelligence Entrepreneurship,
Innovation and Change Management.

Green Industry Foundation dołączył do szacownego grona partnerów Konferencji nie tylko ze względu na zbieżność tematyki spotkania z profilem aktywności Fundacji, ale przez wzgląd na znakomicie rozwijającą się współpracę z Akademią WSB.

Slide
2022.04.15
Spotkanie z przedsiębiorcami pt. Wykorzystaj szansę
- Zmień klimat w biznesie

28 stycznia 2022 r. pani Monika Płońska, wiceprezes Zarządu Green Industry Foundation była gościem Klubu Tarnowskiego, regionalnego stowarzyszenia skupiającego przedsiębiorców i menedżerów, a tematem spotkania było szerokie spectrum problematyki zielonej transformacji i jej wpływu na działalność gospodarczą. Prelegentka przedstawiła szczegóły nowej taksonomii i obowiązki z niej wynikające. Choć dziś w pierwszym rzędzie dotyczą one sektora finansowego, to wkrótce będą miały kluczowy wpływ na działalność wszystkich przedsiębiorców w Polsce. W trakcie prezentacji odbyła się żywa dyskusja wśród zebranych, jak przygotować się na zmiany wynikających z regulacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Obecni na spotkaniu klubowicze otrzymali opracowany przez Green Industry Foundation przewodnik „Wykorzystaj szansę - zmień klimat w biznesie”. To publikacja jest skierowana właśnie do takiego audytorium, jakie zgromadziło się na klimatycznej tarnowskiej starówce – do przedsiębiorców MSP.

previous arrow
next arrow

Projekty

GREEN POWER
KOLEJNY NOWY PROJEKT!
GREEN POWER
Zielony Lider
ZACZYNAMY NOWY PROJEKT!
ZIELONY LIDER
Smart City for young generation
NOWY PROJEKT
Smart City for young generation
Dobre praktyki w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
PROJEKT
Dobre praktyki w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
Projekt Erasmus
DRUGIE, MOCNIEJSZE WEJŚCIE W PROGAM ERASMUS+
Akademia zrównoważonego rozwoju –
zarządzanie ESG
previous arrow
next arrow

Publikacje

gospodarka obiegu zamkniętego z perspektywy samorządu
Gospodarka obiegu zamkniętego z perspektywy samorządu – wywiad z wójtem gminy Parzęczew
ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH, A POTRZEBA ROZWOJU KOMPETENCJI.
ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH, A POTRZEBA ROZWOJU KOMPETENCJI.
THE ROLE AND COMPETENCIES OF GREEN LEADER IN THE LOCAL SOCIETY
THE ROLE AND COMPETENCIES OF GREEN LEADER IN THE LOCAL SOCIETY
Dobre praktyki
Dobre praktyki
Studium przypadku
Raport z badań kompetencji kadry
OPIS KOMPETENCJI ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM NA DWÓCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA
Zmiany klimatyczne a zielone kompetencje pracownikow
Zmiany klimatyczne a „zielone” kompetencje pracowników
Program kursu – średniozaawansowany
PROGRAM KURSU
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ZARZĄDZANIE ESG
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
PROGRAM KURSU ZAAWANSOWANY
PROGRAM KURSU
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ZARZĄDZANIE ESG
POZIOM ZAAWANSOWANY
Raport z badań kompetencji kadry
RAPORT Z BADAŃ KOMPETENCJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE: ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBSZARZE POLSKI, IRLANDII I WĘGIER
Analiza raportów „Standardy kształcenia kompetencji przyszłości” oraz „Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości”
Analiza raportów „Standardy kształcenia kompetencji przyszłości” oraz „Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości”
Zmień klimat w biznesie
ZMIEŃ KLIMAT W BIZNESIE
Wykorzystaj szansę
previous arrow
next arrow

O fundacji

Green Industry Foundation jest niezależną organizacją pozarządową. Koncentrujemy się na kwestiach zrównoważonego rozwoju w Polsce, a nasza społecznie użyteczna działalności obejmuje projektowanie, inicjowanie, opiniowanie, wspieranie i promocję rozwiązań proekologicznych w obszarach polityki ustrojowej i gospodarczej.

Nasi Eksperci

ESG

prof. Marek Budgol

prof. Marek Bugdol

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością UJ, koordynator prac innowacyjno-rozwojowych, specjalizuje się we wdrażaniu i audytowaniu systemów zarządzania

Profesor nauk humanistycznych, aktualnie nauki o zarządzaniu jakością, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z handlu zagranicznego oraz technologii produkcji wyrobów z węgla i grafitu. Wieloletni pracownik dużych firm przemysłowych oraz sektora publicznego. Pełnił różne funkcje -pracownika fizycznego, instruktora, szefa działów kadrowych i marketingowych, starosty w administracji samorządowej. Jest koordynatorem prac innowacyjno -rozwojowych. Specjalizuje się wdrażaniu i auditowaniu systemów zarządzania. Autor licznych opracowań dotyczących zarządzania jakością oraz problematyki społecznej (mobbingu, dyscypliny pracy, polityk antydyskryminacyjnych, zachowań kontrproduktywnych). Posiada uprawnienia menedżera jakości i auditora wiodącego oraz członka rad nadzorczych.

Monika Płońska

Monika Płońska

Kierownik Projektu w PKN ORLEN S.A., ekspert „Zielonego Przemysłu”, członek Zespołu ds. ESG w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Kierownik Projektu, Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Menadżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo-chemicznym. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ekspert „Zielonego Przemysłu” w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wykładowca akademicki w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Doktorantka w dyscyplinie zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii UE, zarządzaniu kwestiami ESG i raportowaniu niefinansowym zgodnie z międzynarodowymi standardami (m.in. GRI, IIRC, TCFD). W Grupie ORLEN odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju, ratingi i oceny ESG, przygotowanie koncernu do emisji green bonds i pozyskania zrównoważonego finansowania.

 

Michal Lewandowski

dr Michał Lewandowski

 

Specjalista i analityk w obszarze regulacji krajowych i unijnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Radca prawny oraz manager posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie świadczenia pomocy prawnej w obszarze prawa handlowego oraz prawa pracy.

Koordynator kompleksowych projektów związanych z wdrażaniem zmian organizacyjnych i celów strategicznych. Autor publikacji, raportów i materiałów dydaktycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Laureat nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcie naukowe.

BUDOWNICTWO

Paweł Pichniarczyk

prof. Paweł Pichniarczyk

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zajmuje się innowacyjnymi technologiami i materiałami budowlanymi w oparciu o OZE

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W swoim dorobku posiada wiele sukcesów w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. Za działalność naukową otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.

Doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca akademicki na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, absolwent MBA. Członek organizacji naukowych i technicznych, autor licznych publikacji naukowych. Od ponad 20 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych. W ostatnich latach w szczególności zaangażowany jest w prace dotyczące zastosowania energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie. Ważnym obszarem jego działania są technologie służące ochronie środowiska naturalnego w oparciu o OZE i technologie wodorowe.

arch. Marcin Gzyl

arch. Marcin Gzyl

Prezes Zarządu Green Industry Foundation, architekt, przedsiębiorca

Jako prezes Green Industry Foundation zainicjował i przewodził realizacji kilku projektów z obszaru ESG, skoncentrowanych głównie na propagowaniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju w przemyśle, ale i w szerszych kręgach społeczeństwa. Animując wydarzenia branżowe, integruje środowiska okołoprzemysłowe wokół idei Zielonego Ładu. 

Na polu architektury specjalizuje się w projektach obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej
z charakterystyką niskiej emisyjności, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań przestrzennych, konstrukcyjnych i technologicznych. Często angażuje się w projekty rewitalizacji budynków objętych ochroną konserwatorską.

arch. Przemysław Gosztyła

arch. Przemysław Gosztyła

Projektant i właściciel firmy AREA-Studio3m, specjalizuje się w projektowaniu obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych oraz konserwacji struktur zabytkowych

Absolwent Politechniki Krakowskiej, projektant i właściciel firmy AREA-Studio3m, specjalizującej się w kompleksowym projektowaniu obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych oraz konserwacji struktur zabytkowych.

CHEMIA

Iwona Kielian

Iwona Kielian

Kierownik Działu Wsparcia Projektów B+R, Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju, Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A.

Kierownik Działu Wsparcia Projektów B+R, Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju, Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A.

Menadżer specjalizujący się w zarządzaniu projektami badawczymi i innowacyjnymi.

Specjalistka w dziedzinie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorstw. W przeszłości zdobywała doświadczenie w zakresie szkolenia, zarządzania i finansowania projektów w sektorze publicznym jako pracownik samorządowy. Poprzednio zawodowo związana z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, była odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami w obszarze wdrażania środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości i innowacji.

W Grupie Azoty odpowiedzialna za realizację programów akceleracyjnych, rozwój ekosystemu innowacji, intensyfikowanie współpracy przemysłu chemicznego ze światem nauki oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu. Obszar zainteresowań zawodowych obejmuje zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, Europejskim Zielonym Ładem oraz tematyką ESG.

TRANSPORT

prof. Bolesław Goranczewski

prof. Bolesław Goranczewski

Profesor Uniwesytetu Opolskiego, wykładowca i naukowiec w dziedzinie zarządzania i jakości w produkcji i usługach

Profesor Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca i badacz w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Kierował lub konsultował i uczestniczył w 26 projektach badawczych dotyczących m.in. epistemologii, humanistyki zarządzania, optymalizacji procesów i zarządzania zmianą. Szeroki obszar badawczy łączy z dydaktyką, wykładając przedmioty z zakresu wiedzy o zarządzaniu i jakości w odniesieniu do problematyki zarówno produkcji jak i usług. W ramach kursów British Standards Institution uzyskał uprawnienia Lead Auditor of Quality Management Systems i Lead Auditor of Environmental Management Systems.

TURYSTYKA

prof. Daniel Puciato

prof. Daniel Puciato

Wykładowca akademicki, ekspert branży turystycznej, profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej, wykładowca i ekspert z zakresu ekonomii czasu wolnego, turystyki i zarządzania środowiskiem, członek zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, należy do Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jest prezesem Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska i ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO WO. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: rozwój biologiczny, aktywność fizyczna, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, ekonomia behawioralna i instytucjonalna, ekonomika turystyki, hotelarstwo. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, doktora ekonomii oraz doktora nauk o zarządzaniu i jakości. Autor 192 publikacji naukowych i promotor ponad 1000 prac magisterskich i licencjackich.

prof. Bartłomiej Walas

prof. Bartłomiej Walas

Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego

Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego. W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, a w latach 2008-2017 wiceprezes i p.o. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadający za strategię marketingową na rynkach zagranicznych. Członek Rady Ekspertów przy Ministrze Rozwoju i Technologii i Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jest autorem między innymi strategii marketingowej Polski w sferze turystyki, strategii marki hoteli PPH, polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028, podręczników, artykułów naukowych i licznych analiz rynku turystycznego. Inicjator cyklicznej konferencji Miasta Historyczne 3.0 (www.historicalcity.eu).

ENERGETYKA

Jakub Kajmowicz

Jakub Kajmowicz

Redaktor naczelny w Energetyka24.com, prezes Fundacji Energia dla Europy

Z grupą Defence24 związany od kwietnia 2014. Od lipca 2018 redaktor naczelny serwisu Energetyka24.com, wchodzącego w jej skład. Laureat Nagrody Specjalnej w XV edycji konkursu im. Władysława Grabskiego, organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie w trakcie studiów MBA.

GOZ

Przemysław Danielewski

Wiceprezes Zarządu KGHM Metraco S.A ds. Produkcji, Handlu i Logistyki oraz Badań i Rozwoju

Jako wiceprezes KGHM Metraco nadzoruje produkcję i handel kruszywami pomiedziowymi, handel solą drogową, produkcję nadrenianu amonu, pelet renu i proszku renu, magazywanowanie kwasu siarkowego oraz przetwarzanie odpadów i handel surowcami oraz substancjami chemicznymi, a także prace badawcze nad nowymi zastosowaniami dla produktów ubocznych pochodzących z głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A..

Partnerzy